Get Adobe Flash player
Home

โรงเรียนบ้านหนองครก

งานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงเรียนบ้านหนองครก จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา ในวันที่ 2 ธันวาคม  2554  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจำนวน   214,765.25  บาท

โรงเรียนบ้านหนองครก ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

เตรียมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดหาทุนถมดิน ปรับปรุงห้องเรียน สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ทอด ณ โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองครก  เตรียมการระดมทรัพยากรและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมการจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีประดิษฐานพระบรมรูป ร.5

เมื่อวันอังคารที่ 15  พฤศจิกายน  2554  โรงเรียนบ้านหนองครก จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ร.5 ขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่น หน้าอาคาร 1  เพื่อสักการะบูชา  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก เป็นประธานในพิธี  คณะครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปรับภูมิทัศน์ จัดระบบ พัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก มีนโยบายปรับปรุง พัฒนาระบบ/ระเบียบภายในโรงเรียน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  การปลูกต้นไม้  การจัดสร้างเสาธงใหม่  การตั้งศาลแม่นางพิมวดี  จัดะบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การวางแปลนห้องน้ำ  การตัดถนน  และจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยจัดหาเครื่องมือ/อุปการณ์ในการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ภายใน คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อม ใช้งานได้ดี และทันต่อการเปลื่ยนแปลงและได้จัดทำ/พัฒนาเว็ปไซต์/e-mail ของโรงเรียนขึ้นใหม่ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งค้นคว้าอีกทางหนึ่ง

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับเกียรติบัตร

 

กิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ที่  4  ตุลาคม  2554  ครูเวรมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นักเรียนทุกคนมีความยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

 

ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครก ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านหนองครก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 3  ตุลาคม  2554

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

โรงเรียนบ้านหนองครก

ผู้อำนวยการ

ดร.จำเนียร  ป้องกัน

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิ  ศษ.ด. การบริหารการศึกษา

ขณะนี้เวลา

กรมอุตุนิยมวิทยา

PTT Oil Price

    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952
    Administrator & Graphic Design By ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บุญมา Tel.081-497-9952